✴️ Dùng để đếm số lượng các sản phẩm giống nhau về hình dạng, kích thước, vật liệu

✴️ Phương thức hoạt động: Đếm theo số lượng hoặc trọng lượng riêng của từng sản phẩm