✴️ Mức chính xác từ 0,1g đến 0,01g ( 1 số lẻ đến 2 số lẻ)

✴️ Thiết kế có lồng kính và không lồng kính tùy theo từng model cân

✴️Được sử dụng để cân các sản phẩm có trọng lượng nhỏ, cân mẫu vật, đếm mẫu vật…