✴️ Khả năng cân chính xác từ 3 số lẻ trở lên (0.001g<=>1mg)

✴️ Tất cả đều có lồng bảo vệ nhằm tránh tích tụ và môi trường bên ngoài ảnh hưởng

✴️ Cân được sử dụng tại: phòng thí nghiệm, bệnh viện, trường học, viện nghiên cứu