✴️ Đặc điểm: Cân 6 màn hình (3 màn hình phía trước – 3 màn hình phía sau)
✴️ Tính năng tính tiền, cộng dồn, trừ bì, lưu mã nhớ, kết nối với máy tính, máy in…