✴️ Đặc điểm: Cân 6 màn hình (3 màn hình phía trước – 3 màn hình phía sau)
✴️ Tính năng tính tiền, cộng dồn, trừ bì, lưu mã nhớ, kết nối với máy tính, máy in…

-3%
-2%
15.900.000
-1%
9.100.000
-8%
1.100.000
-5%
1.800.000
-6%
4.500.000
-12%
7.200.000
-12%
7.200.000
-3%
-3%
1.600.000